Osalustasu

2016.aastal on lasteaia osalustasu 25,80€.

2017.aastal on lasteaia osalustasu 28.20 €.

2018.aastal on lasteaia osalustasu 30,00 €.

2019. aastal on lasteaia osalustasu 32,40 €.

TARTUMAA
LUUNJA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Luunjas 19. detsember 2013 nr 76

Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lasteaedades
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 37 koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg l p 2 ja lg 3, 4 ning vallavolikogu hariduskomisjoni ettepanekut

volikogu otsustab:

§ 1. Osalustasu (1) Kehtestada Lohkva Lasteaias, Luunja Lasteaias Midrimaa ja Kavastu Algkool- Lasteaias lastevanemate osalustasuks 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalgast kuus ühe lapse kohta.

§ 2. Rakendussätted (1) Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 30.06.2011 määrus nr 22 “Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lasteaedades”.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(3) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Radz Sauk
Volikogu esimees